0

Noteikumi un nosacījumi

Cien. dalībniek!

Tālāk redzami ar PINS balvu katalogu saistītie noteikumi.

PINS balvu kataloga noteikumi un nosacījumi

1. Piekļuve balvu katalogam

1.1. PINS balvu katalogs

PINS balvu katalogs (turpmāk — „PINSbalvu katalogs”) ir daļa no PINS lojalitātes programmas (turpmāk — „Programma”), un to ir izveidojis un uztur uzņēmums „Coalition Rewards”. PINS balvu katalogu var izmantot tikai un vienīgi PINS dalībnieki (turpmāk — „Dalībnieks”), kas saskaņā ar piemērojamiem likumiem var noslēgt juridiski saistošas vienošanās. PINS balvu kataloga lietošanas noteikumi ir izklāstīti tālāk.

1.2. Piekrišana noteikumiem un nosacījumiem

Piekļūstot šai PINS balvu kataloga vietnei vai jebkurai tīmekļa vietnei, kas ir saistīta ar PINS balvu kataloga vietni (turpmāk — „Vietne”) un veicot darbības PINS balvu katalogā, it īpaši, noklikšķinot uz pogas „PIEKRĪTU” un/vai līdzīgām pogām, Dalībnieks pauž savu piekrišanu noteikumiem, kas attiecināmi uz PINS balvu katalogu.

1.3. Piekrišana elektroniskai saziņai

Ja Dalībnieks ir piekritis elektroniskai saziņai ar PINS, Dalībnieks piekrīt elektroniskā formātā saņemt informāciju no PINS balvu kataloga un neatkarīgiem piegādātājiem, tostarp saņemt apstiprinājumus par preču/pakalpojumu izpirkšanu, un piekrīt, ka šai elektroniskajai saziņai ir jāatbilst visām likumu prasībām par to, ka tai ir jābūt rakstveidā.

1.4. Izņemšanas veidi

Dalībnieks var izņemt PINS (turpmāk — „PINS”), tos vai nu apmainot (vai veicot pirkumu), vai ziedojot. Jebkurai darbībai Dalībniekam ir vajadzīgi vismaz 100 (viens simts) PINS. Plašāka informācija par katru no izņemšanas veidiem ir sniegta tālāk tekstā.

1.5. Balvas

Balvas ir preces un pakalpojumi, ko Dalībnieks iegādājas, apmainot pret PINS, un ko apmaina vai izplata neatkarīgi piegādātāji, kas šīs balvas padara Dalībniekam tieši pieejamas PINS balvu katalogā.

1.6. Dalībnieka attiecības ar piegādātāju

Ikreiz, kad Dalībnieks apmaina balvu, izmantojot PINS balvu katalogu, viņš/viņa noslēdz tiešu vienošanos ar attiecīgo piegādātāju. PINS balvu katalogs tikai nodrošina piekļuvi un tehnisko platformu, lai Dalībnieks varētu izņemt preces/pakalpojumus tieši pie piegādātāja. Dalībnieks piekrīt, ka attiecīgā piegādātāja konkrētie noteikumi un nosacījumi attiecas uz preces/pakalpojuma izņemšanu, izmantojot PINS balvu katalogu. Dalībnieks piekrīt ievērot attiecīgos noteikumus un nosacījumus, tostarp, bet ne tikai, attiecīgā piegādātāja pieejamības noteikumus un ierobežojumus, transportēšanas un piegādes nosacījumus, bojājumu uzrādīšanas prasības, atpakaļatdošanas un atlīdzības saņemšanas politiku, naudas atmaksāšanas garantijas un nodarīto zaudējumu kompensēšanas prasības. PINS balvu katalogs nekļūst par partneri darījumā, ko Dalībnieks noslēdz ar piegādātāju. PINS balvu katalogs iesaka Dalībniekam pirms preces/pakalpojuma izņemšanas iepazīties ar piegādātāja izvirzītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.7. PINS balvu kataloga izmantošana

Dalībnieks drīkst izmantot PINS balvu katalogu tikai nekomerciālu, likumīgu rezervāciju veikšanai vai balvu apmaiņai vai gūt labumu no izņemšanas citos veidos, un ne Vietni, ne PINS balvu katalogu nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem (tostarp spekulatīvām, nepatiesām vai krāpnieciskām rezervācijām, balvu apmaiņai vai balvu izņemšanai citos veidos). PINS balvu katalogā esošo balvu piedāvājums ir atkarīgs no pieejamības pasūtījuma veikšanas brīdī. Piekļūstot PINS balvu katalogam un/vai lietojot to, Dalībnieks pilnvaro PINS balvu katalogu uzskatīt par likumīgu lietotāju jebkuru personu, kas izmanto viņa/viņas informāciju. Balvas var izņemt tikai PINS Dalībnieks personīgi. Dalībniekiem / likumīgajiem aizbildņiem ir jānodrošina, ka pieteikšanās informācija netiek izmantota nelikumīgi. PINS balvu katalogs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, ko varētu izraisīt personas datu nelikumīga izmantošana. Jāatceras, ka tad, ja Dalībnieks konstatē nelikumīgu un ļaunprātīgu savu PINS izmantošanu, viņš/viņa ir atbildīgs par šī gadījuma paziņošanu attiecīgajām valsts varas iestādēm vai policijai. PINS balvu katalogam ir tiesības lauzt dalības līgumu, ja tas saskata ļaunprātīgas izmantošanas pazīmes.

1.8. Izmantošanas ierobežojumi

Vietējo likumu un normatīvo aktu dēļ PINS balvu katalogs patur tiesības dalībniekiem no atsevišķām jurisdikcijām liegt darījumu veikšanu PINS balvu katalogā. Veicot darījumus PINS balvu katalogā, Dalībnieks apstiprina, ka nepārkāpj nekādus mītnes valsts likumus attiecībā uz šī izmantojuma likumību. PINS balvu katalogs neuzņemas atbildību par (i) PINS Dalībnieku no konkrētām jurisdikcijām izslēgšanu un (ii) PINS balvu kataloga nelikumīgu izmantošanu. Neskaidrību gadījumā iesakām konsultēties savas mītnes valsts atbilstošajās institūcijās.

2. Klientu apkalpošana

Jautājumos saistībā ar produktiem, kas iegūti no PINS balvu kataloga, vai saistībā ar Dalībnieka pasūtījumu Dalībniekam jāvēršas pie attiecīgā piegādātāja. Vispārīgos jautājumos par PINS balvu katalogu un izņemšanas veidiem, lūdzu, sazinies ar mums.

3. Izņemšanas veidi

3.1. Pirkuma veikšana

Izmantojot šo izņemšanas veidu, Dalībniekam ir iespēja iegādāties no piegādātājiem balvas apmaiņā pret PINS vai pret PINS apvienojumā ar naudu. Katrā darījumā obligāti ir jāizmanto vismaz 500 (pieci simts) PINS. Lūdzu, skatiet plašāku informāciju 4.2. un 4.3. apakšnodaļā.

3.2. Ziedošana

Izvēloties šo izņemšanas veidu, Dalībniekam ir iespēja PINS izņemt, veicot ziedojumus vai iemaksas labdarības vai citās iestādēs. Ziedojumus var veikt tikai ar PINS; izmantojot PINS balvu katalogu, nav iespējami ziedojumi naudā.

4. Balvu apmaksa

4.1. Vispārīgi

Iegādājoties balvas no PINS balvu kataloga, par šīm balvām var maksāt vai nu ar PINS, vai apvienojot PINS un naudu.

4.2. Maksājums ar PINS

Dalībnieks var apmainīt balvu par tādu PINS skaitu, kāds PINS balvu katalogā norādīts attiecīgajai balvai, ar nosacījumu, ka pirkuma brīdī Dalībnieka kontā ir pietiekami daudz PINS. PINS, kas vēl nav saņemti un ieskaitīti Dalībnieka kontā pasūtījuma veikšanas brīdī, nav pieejami balvas apmaiņai. Ja pirkuma brīdī Dalībnieka kontā nav pietiekams PINS skaits vai ja Dalībnieks vēlas ar PINS samaksāt tikai par balvas daļu, Dalībnieks starpību var samaksāt naudā (ar maksājumu karti vai kredītkarti) atbilstoši šiem noteikumiem un nosacījumiem. PINS no konta tiek atskaitīti, tiklīdz Dalībnieks ir iegādājies balvu.

4.3. Samaksa ar maksājumu karti vai kredītkarti

Dalībnieks daļu balvas cenas var samaksāt naudā, izmantojot kredītkarti. Mēs pieņemam tikai euro valūtu; ja samaksa tiks veikta citā valūtā, Dalībniekam jāsedz valūtas maiņas izmaksas saskaņā ar kartes īpašnieka izdevējbankas noteikto maksu. Veicot maksājumus ar maksājumu karti vai kredītkarti, tiek izmantots drošs kredītkaršu interneta vārtejas pakalpojums (piemēram, SecureCodeTM / 3D SecureTM). Saziņa ar maksājumu vārteju notiek, izmantojot https. Summu, kas par attiecīgo balvu norādīta PINS balvu katalogā, iekasē PINS balvu katalogs.

4.4. Maiņas koeficients

Balvas iegādei nepieciešamo PINS daudzumu nosaka PINS balvu katalogs, un tam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt balvas apmaiņai nepieciešamo PINS daudzumu. PINS maiņas koeficients dažādām balvām var būt atšķirīgs.

4.5. Pārvēršana naudā

Nav iespējama ne PINS pārvēršana naudā un šīs naudas summas izmaksāšana Dalībniekam, ne kāds cits līdzīgs darījums. Tas nav iespējams arī balvu atdošanas gadījumā vai Programmas dalības atsaukšanas gadījumā.

4.6. PINS pieprasīšana atpakaļ

Balvas, ko Dalībnieks apmainījis par PINS, kuri nav atbilstoši atskaitīti no viņa/viņas konta, PINS balvu katalogs jebkurā brīdī var pieprasīt atpakaļ bez jebkādas kompensācijas.

5. Balvu nosūtīšana, apstrāde un atdošana

5.1. Vispārīgi

Uz sūtīšanas, apstrādes, atdošanas un citiem ar piegādi saistītiem jautājumiem attiecas īpaši noteikumi un nosacījumi, kas norādīti informācijā par attiecīgo piegādātāju PINS balvu katalogā.

5.2. Piegāde

Balvas tiek sūtītas tikai uz Dalībnieka reģistrēto adresi vai citu adresi, kas īpaši norādīta konkrētajā preces/pakalpojuma pasūtījumā. Piegādes datumu ievērošana netiek garantēta, un PINS balvu katalogs neuzņemas nekādu atbildību par neizpildītu piegādi, kuras iemesls ir nepareiza adrese, adresāta neesamība piegādes vietā, muitas problēmas, nepārvaramas varas apstākļi un citi iemesli, ko PINS balvu katalogs nevar ietekmēt. Ja balva netiek piegādāta paredzētajā pasūtījuma apstiprinājuma lapā norādītajā piegādes laikā, Dalībniekam jāsazinās ar tirgotāju. Sūdzības par nepiegādātām balvām, kas tiks saņemtas vēlāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc pasūtījuma datuma, vairs netiks apstrādātas. Saskaņā ar vietējām muitas prasībām Dalībniekam pirms piegādes datuma vai piegādes datumā var pieprasīt uzrādīt viņa/viņas pases kopiju un pirkuma pavadzīmi.

5.3. Maksa un nodokļi

PINS balvu katalogā norādītajās cenās ir iekļauti visi nodokļi, kā arī piegādes un apstrādes izmaksas, ja vien nav norādīts citādi. Tomēr par dažām balvām var būt jāmaksā papildu vietējās nodevas vai nodokļi, piemēram, PVN un/vai luksuspreču akcīzes nodoklis u. c., atkarībā no Dalībnieka vietējās jurisdikcijas prasībām. Pirms balvas pasūtīšanas Dalībnieks tiek aicināts noskaidrot vietējo iestāžu prasības.

5.4. Atteikšanās periods

Ja to paredz piemērojamie likumi, mūsu piegādātāji piedāvā 14 (četrpadsmit) dienu ilgu atteikšanās periodu, sākot no balvas saņemšanas dienas. Turklāt atteikšanās periodā noteikti ir jābūt vismaz 7 (septiņām) darba dienām, sākot no dienas, kurā Dalībnieks saņēmis balvu. Šajā laikā Dalībniekam ir tiesības atteikties no pirkuma, informējot par to piegādātāju un nosūtot nelietotas un nebojātas preces oriģinālajā iepakojumā atpakaļ uz piegādātāja adresi. Ja ceļā no Dalībnieka līdz piegādātājam balva pazūd vai tiek bojāta, Dalībniekam ir par to jāmaksā. Par balvu pēc tās atdošanas nevar pieprasīt kompensāciju ne naudā, ne PINS, un to nevar apmainīt, ja vien netiek norādīts pretējais.

5.5. Atdošana

Ja piegādātājs nosaka atdošanas periodu, kas ir ilgāks par visiem likumā noteiktajiem atteikšanās periodiem, tas ir spēkā saskaņā ar attiecīgā piegādātāja noteikumiem un nosacījumiem PINS balvu katalogā. (i) Veicot atdošanu saskaņā ar piemērojamiem attiecīgā piegādātāja noteikumiem un nosacījumiem vai (ii) ja neizdodas preci piegādāt Dalībnieka vainas dēļ (piemēram, ja norādīta nepilnīga vai nepareiza piegādes adrese vai balva nav fiziski saņemta piegādes adresē), Dalībniekam var pieprasīt segt radušos kredītkartes maksu, papildu sūtīšanas un apstrādes maksu, kā arī citus nodokļus un izdevumus saistībā ar šo darījumu. Dalībniekam var pieprasīt segt šos maksājumus ar ekvivalentu PINS skaitu vai naudā atkarībā no sākotnējā izņemšanas darījuma būtības.

5.6. Garantijas periods

Ja prece ir bojāta, ir spēkā garantijas laiks (ja tāds paredzēts) saskaņā ar attiecīgā piegādātāja noteikumiem un PINS balvu kataloga nosacījumiem.

6. Personas dati

6.1. Informācijas izplatīšana

Uz PINS balvu kataloga iegūtajiem datiem attiecas PINS konfidencialitātes politika, kuras prasības ir iestrādātas šajos noteikumos un nosacījumos. Lai PINS balvu katalogs varētu apstrādāt pirkuma darījumus vai balvu izņemšanu citā veidā, izmantojot PINS balvu katalogu, ir jāiesniedz noteikta personiskā informācija — vārds, uzvārds, mājas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un, ja tiek maksāts naudā, kredītkartes dati. Sniedzot šo informāciju, Dalībnieks piekrīt, ka PINS balvu katalogs var nodot kādu šīs informācijas daļu trešajām personām, ja tas nepieciešams konkrētā darījuma apstrādei un izpildei. PINS balvu katalogs neuzņemas atbildību par nepareizu personisko informāciju, ko tas saņēmis no Dalībnieka.

6.2. Piekrišana pārsūtīšanai

Dalībnieks turpmāk saprot un piekrīt, ka, tieši vai netieši sniedzot personisku vai konfidenciālu informāciju PINS balvu katalogam, izmantojot PINS balvu katalogu vai Programmu, viņš/viņa sniedz piekrišanu šīs personiskās vai konfidenciālās informācijas pārsūtīšanai uz citām valstīm, ja tas ir nepieciešams noteiktu darījumu apstrādei saskaņā ar PINS balvu kataloga konfidencialitātes politiku. Dalībnieks arī piekrīt šīs personiskās informācijas izmantošanai statistikas nolūkos (anonīmā veidā).

7. Atbildības ierobežojums

7.1. Līgumslēdzējs

Apmainot balvas no PINS balvu kataloga, Dalībnieks slēdz līgumu ar attiecīgo preces piegādātāju, nevis PINS balvu katalogu. Dalībnieks atzīst un piekrīt, ka piegādātāji ir neatkarīgi līgumslēdzēji, bet ne PINS kataloga darbinieki vai aģenti. PINS balvu katalogs nav atbildīgs par piegādātāju rīcību, kļūdām, nolaidību, apgalvojumiem, galvojumiem vai pienākumu nepildīšanu. PINS balvu katalogs nav atbildīgs par piegādātāju noteiktiem ierobežojumiem, iebildēm vai citiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz balvām. Ciktāl to atļauj piemērojamie likumi, PINS balvu katalogs ar šo atsakās no jebkādām saistībām attiecībā uz preci vai ko citu — saskaņā ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu, atbildību neatkarīgi no vainas vai ko citu, tostarp jebkādām saistībām par tiešiem, sankciju, īpašiem, izrietošiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar balvām, ko izsniedzis kāds piegādātājs PINS balvu katalogā, tostarp jebkādām saistībām par kādu rīcību, kļūdu, nolaidību, miesas bojājumu, zaudējumu, nelaimes gadījumu, kavējumu vai noteikumu pārkāpumu, kas varētu būt radies piegādātāja vainas, nolaidības vai cita iemesla dēļ, un ar šo Dalībnieks īpaši atbrīvo PINS balvu katalogu no jebkādas atbildības attiecībā uz minēto. Likumā atļautajā apjomā PINS balvu katalogs izslēdz jebkādu atbildību Dalībnieka vai jebkuru citu personu priekšā par piegādātāja vai tā vārdā pieļautu nevērību, tīši ļaunprātīgu rīcību, sliktu apkalpošanu vai citu ar pakalpojumu sniegšanu vai nesniegšanu saistītu pārkāpumu.

7.2. Bez garantijām

PINS balvu katalogs negarantē un neapliecina, ka PINS balvu kataloga vietnes vai citas ar PINS balvu katalogu saistītas vietnes saturs ir pilnīgs un atjaunināts. PINS balvu katalogam nav nekāda pienākuma atjaunināt Vietnes saturu. PINS balvu katalogs var jebkurā brīdī un bez brīdinājuma mainīt Vietnes saturu vai veikt tajā izmaiņas vai uzlabojumus. Šajā vai saistītā vietnē publicētā informācija, produkti un preču/pakalpojumu un citu pakalpojumu apraksti var būt neprecīzi, tajos var būt pārrakstīšanās kļūdas, bet PINS balvu katalogs īpaši atsakās no jebkādas atbildības par šādām neprecizitātēm un kļūdām.

7.3. Atbildības ierobežojums

Dalībnieks piekrīt, ka ne PINS balvu katalogs, ne tā partneri un neviena to amatpersona, vadītājs, darbinieks vai aģents saskaņā ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu, atbildību neatkarīgi no vainas vai ko citu nav atbildīgs par tiešiem, sankciju, īpašiem, izrietošiem, nejaušiem vai netiešiem zaudējumiem (tostarp, bez ierobežojuma, peļņas zaudējumu, aizvietojoša pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām vai zaudētu iespēju), kas radušies, izmantojot Vietni vai PINS balvu katalogu, vai kas radušies saistībā ar tiem vai saistībā ar kavējumu vai nespēju izmantot šo Vietni vai saistītu vietni pat tad, ja PINS balvu katalogs ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Šis atbildības ierobežojums ietver jūsu aparatūru potenciāli inficējošu vīrusu izplatīšanu, mehānisku vai elektronisku ierīču vai sakaru līniju kļūmes, tālruņu vai citu saziņas līdzekļu darbības problēmas, nesankcionētu piekļuvi, zādzību, operatora kļūdas, streikus vai citas ar darbaspēku saistītas problēmas vai citus nepārvaramas varas apstākļus. PINS balvu katalogs nevar garantēt un negrantē pastāvīgu, nepārtrauktu vai drošu piekļuvi Vietnei vai PINS balvu katalogam.

7.4. Juridiskas sankcijas

PINS balvu katalogs patur tiesības izmantot visas likumā un taisnīguma tiesībās paredzētās sankcijas attiecībā uz Vietnes vai PINS balvu kataloga ļaunprātīgu izmantošanu un/vai šo noteikumu pārkāpumiem, tostarp tiesības bloķēt piekļuvi no noteiktas interneta adreses un atslēgt lietotāju no piekļuves PINS balvu katalogam.

8. Autortiesības un preču zīmes

Preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (turpmāk kopā — „Zīmes”), kas redzamas PINS balvu katalogā, pieder mums vai piegādātājam — atbilstoši konkrētajai situācijai. Bez PINS balvu kataloga vai citas personas, kam Zīme pieder, rakstiskas atļaujas Dalībnieks nedrīkst nevienu Zīmi izmantot nekādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, kā metatagus citās tīmekļa lapās vai vietnēs. Visu informāciju un saturu, tostarp datorprogrammas, kas Vietnē pieejamas vai pieejamas, izmantojot Vietni (turpmāk kopā — “Saturs”), aizsargā autortiesības. Dalībniekam ir aizliegts modificēt, kopēt, izplatīt, pārsūtīt, izrādīt, publicēt, pārdot, licencēt vai izmantot jebkuru Saturu, kas pieejams Vietnē vai izmantojot Vietni, kā arī veidot no Satura atvasinātus darbus komerciāliem vai publiskiem mērķiem.

9. Personas datu konfidencialitāte

PINS balvu kataloga apgabaliem, kas aizsargāti ar paroli un/vai ir droši, piekļūt un tos izmantot var tikai pilnvarotas personas. Nepilnvarotas personas, kas mēģina piekļūt šiem PINS balvu kataloga apgabaliem, var tikt sodītas. Dalībnieks atbild par savas personiskās informācijas, tostarp konta un paroles, konfidencialitātes nodrošināšanu un par piekļuves liegšanu savam datoram, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi PINS balvu katalogam. Dalībnieks piekrīt uzņemties atbildību par visiem pārkāpumiem un citām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa/viņas kontu un paroli. Dalībniekam jāveic viss nepieciešamais, lai parole būtu konfidenciāla un droša, kā arī nekavējoties jāinformē PINS balvu katalogs, ja pastāv kāds iemesls uzskatīt, ka viņa/viņas parole ir kļuvusi zināma kādam citam vai ka parole tiek lietota vai, iespējams, tiek lietota neatļautā veidā.

10. Kataloga īpašnieks

PINS balvu kataloga īpašnieks ir SIA “Loyalty Services”. Visus kredītkaršu darījumus, kas tiek veikti PINS balvu katalogā, apstrādā kataloga īpašnieks. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinies ar uzņēmumu SIA “Loyalty Services”, tā adrese — Mūkusalas iela 42, Rīga, LV1004, Latvija, vai nosūti mums ziņojumu.